Algemene voorwaarden

Algemene bepalingen

In afwezigheid van bijzondere voorwaarden voortvloeiende uit de briefwisseling van de partijen, worden onderstaande algemene voorwaarden voor leveringen werkopdrachten, of op in bijlage van briefhoofden, offertes, facturen of andere om ’t even welke documenten gedrukt, als geschreven aanzien en moeten beschouwd worden als in hun geheel en zonder enige afwijking aangenomen door degenen die ze zonder verzet in ontvangst genomen hebben. Bij ontstentenis van bijzondere en uitdrukkelijke voorwaarden, worden de volgende schikkingen algemeen toegepast en bepalen het gebruik dat door leveranciers en opdrachtgevers, tot regeling van hun wederzijdse betrekkingen, is aangenomen. Onze algemene voorwaarden hebben voorrang op deze van de opdrachtgever, behoudens uitdrukkelijke aanvaarding onzentwege.

  • Onder opdrachtgever wordt steeds verstaan degene die de order heeft gegeven, onder leveranciers degene die de order heeft aanvaard.
  • De opdrachtgever die een druk geeft, wordt verondersteld als zijnde daartoe gerechtigd. Hij draagt, gebeurlijk samen met zijn lastgevers en bij uitsluiting van Grafisch Buro Maes bvba, al de verantwoordelijkheid tegenover derden.
  • Gezien de wettelijke bepalingen op gebied van artistieke en industriële eigendom en oneerlijke mededingen, blijven al de door Grafisch Buro Maes bvba ontworpen modellen, schetsen, zetwerk, interpretaties en schikkingen, welke ook de gebruikte techniek weze, zijn uitsluitend eigendom en mogen noch nagemaakt noch nagedrukt worden. Hun nadruk of namaking onder om ’t even welke vorm en met even welk procedé, wanneer zij uitgevoerd worden zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende, maakt een daad van namaking of oneerlijke concurrentie uit. Het afstaan of aanrekenen van zetwerk, clichés, plans, ontwerpen, tekeningen, foto’s films, enz. maakt op zich zelve, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande overeenkomst, geen inbreuk op hetgeen voorafgaat.
  • Zetwerk, clichés, ontwerpen, tekeningen, foto’s, films, enz. door en/of voor Grafisch Buro Maes bvba vervaardigd, maken deel uit van het materiaal van laatstgenoemde. De opdrachtgever mag er behoudens tegenstrijdig beding, voor of na levering van het werk de afgifte niet van eisen.

Indexering

Wanneer de lonen en/of prijzen van de grondstoffen stijgen, worden de offerteprijzen herzien die op eerste verzoek aan de opdrachtgever gezonden wordt.

Vermelding van Grafisch Buro Maes bvba

De opdrachtgever mag zich niet verzetten tegen het vermelden van de naam ‘Grafisch Buro Maes bvba’, zelfs indien op het drukwerk de naam van een uitgever of tussenpersoon, publiciteitsagent of andere reeds vermeld staat.

Proef

Op vraag van de opdrachtgever zorgt Grafisch Buro Maes bvba voor een online softproef. Verzorgde proeven bijvoorbeeld kleurgetrouwe proeven of proeven op het besteld papier worden extra aangerekend. Vraagt de opdrachtgever geen proef, dan wordt hij geacht een goed voor druk te hebben gegeven.

Correcties

Grafisch Buro Maes bvba moet de door de opdrachtgever aangeduide correcties uitvoeren, maar is niet aansprakelijk voor niet aangeduide spellings-, taalkundige of grammaticale fouten. Wijzigingen in het oorspronkelijk order van welke aard ook (in de tekst, in de bewerking of plaatsing van illustraties, in de formaten, enz.) schriftelijk of op een andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, worden aan de opdrachtgever extra gefactureerd en verlengen de uitvoeringstermijn. Dit geldt eveneens voor de machinestilstanden in afwachting van het “goed voor druk”. De mondelinge, bijvoorbeeld per telefoon, opgegeven wijzigingen worden uitgevoerd op risico van de opdrachtgever.

Bewaring

Behoudens voorafgaande overeenkomst is Grafisch Buro Maes bvba er niet toe verplicht zetsels, clichés, aangeleverde digitale bestanden, ontwerpen, tekeningen, foto’s, kapvormen, drukplaten, enz. te bewaren. Wanneer de bewaring overeengekomen is, geeft zij aanleiding tot een toeslag, berekend naar rato van de belangrijkheid der gebruikte hulpstoffen, de duur van hun vastlegging en de hieraan verbonden extra werkzaamheden.

Afwijkingen

Grafisch Buro Maes bvba heeft zich te houden aan de voorschriften en gebruiken van de papiernijverheid o.m. een speling van 5% op het riemgewicht, het leveren van 10% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden, de juistheid en de eenvormigheid van de tinten, de welke niet zijn gewaarborgd, welke dezelfde voorschriften en gebruiken zijn ten overstaan van de opdrachtgever. De volkomen overeenstemming van de te reproduceren kleuren en de volmaakte onveranderlijkheid van de inktgeving en van het register worden niet gewaarborgd. Afwijkingen eigen aan de aard van het uit te voeren werk moeten toegelaten worden. Bovendien is leveren van 10% meer of minder van de bestelde hoeveelheid toegelaten. Deze afwijking is voor verhoging vatbaar wanneer de producten een ingewikkelde of een bijzondere moeilijke afwerking vereisen. Meerder of mindere hoeveelheden buiten de boven aangegeven speling, worden tegen de eenheidsprijs aangerekend.

Leveringstermijn

Daar de leveringstermijnen door daden van derden (toeleveranciers of onderaannemers) en door gevallen van toeval of overmacht - zoals onmogelijkheid tot uitvoering ingevolge algemene of gedeeltelijke staking of lock-out hetzij in onze instellingen, hetzij in deze van onze toeleveranciers, onlusten, oproer, ongevallen, machinebreuk, gebrek aan transportmiddelen of aan materiaal, epidemies, brand, enz. kunnen beïnvloed worden, kunnen zij niet als een uitdrukkelijke verbintenis beschouwd worden.

Laattijdige levering mag, behoudens tegenstrijdig beding, geen aanleiding geven tot weigering, noch schadevergoeding. De overeengekomen leveringstermijnen worden verlengd in de mate waarin de opdrachtgever bij het inleveren van de documenten, handschriften, tekeningen en modellen, evenals bij het terugzenden van verbeterde proeven en van de order tot afdrukken, in gebreke is gebleven. Deze vertraging vanwege de opdrachtgever kan eveneens grond opleveren tot schadevergoeding uit hoofde van onbruikbaarheid van hulpstoffen en materiaal. Bij de bestelling voorziene termijnen beginnen eerst te lopen vanaf de werkdag die op aangifte van de nodige documenten volgt. Indien het uitvoeren van een opdracht, op verzoek van de opdrachtgever, binnen een kortere dan normale of voorziene termijn, extra kosten veroorzaakt, worden deze in rekening gebracht.

Annulering

Indien op aanvraag van de opdrachtgever de bestelling geannuleerd wordt, zal de facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt. Het aangerekende bedrag zal bestaan uit de kosten die door Grafisch Buro Maes bvba gemaakt werden, vermeerderd met een schadevergoeding wegens contractbreuk die 15% van de overeengekomen prijs bedraagt, met een minimum van 75,00 EUR. Bij onderbreking van een gegeven opdracht omwille van het laattijdig gevolg geven door de opdrachtgever aan de aan hem voorgelegde stukken, zal na verloop één maand van de gegeven opdracht in haar stadium van uitvoering gefactureerd worden zoals hierboven aangegeven. Indien op aanvraag van de opdrachtgever de uitvoering tijdelijk opgeschort wordt, kan een voorlopige facturatie plaatsvinden in het stadium van uitvoering waarin de bestelling (lonen, grondstoffen, onderaannemingen, enz.) zich bevindt.

Retentierecht

Grafisch Buro Maes bvba heeft het recht goederen te behouden tot de volledige prijs betaald is. Dit retentierecht geldt voor alle grondstoffen, documenten, elementen nodig voor de fabricage, voorwerpen, koopwaar of benodigdheden die door de opdrachtgever geleverd werden om de opdracht of prestatie uit te voeren en geldt voor alle documenten of zaken die als gevolg van de opdracht gerealiseerd werden. De opdrachtgever wordt pas eigenaar van de verkochte goederen nadat de verschuldigde sommen volledig betaald zijn. De risico’s die de goederen kunnen lopen vallen evenwel ten laste van de opdrachtgever zodra zij klaar voor afhaling worden gesteld.

Klachten verantwoordelijkheid

Om geldig te zijn, moet elke klacht binnen 8 dagen, die de levering volgen, geschieden. Indien de opdrachtgever verzuilt levering te nemen, begint de termijn van 8 dagen te lopen bij de ontvangst van de leveringsnota of van elk gelijkwaardig document. Bij ontbreken hiervan, vanaf ontvangst van de factuur. Indien binnen deze termijn van 8 dagen geen klacht werd ontvangen, heeft dit tot gevolg dat de klant de geleverde artikelen volledig en in zijn geheel aanvaard heeft. De gedeeltelijke benutting van de geleverde artikelen heeft eveneens de aanvaarding van geheel tot gevolg. Gebreken aan een deel van het geleverde drukwerk geven de opdrachtgever niet het recht tot afkeuring van de gehele partij.

Aansprakelijkheid

In geval van vergissing of slechte uitvoering beperkt de aansprakelijkheid van Grafisch Buro Maes bvba zich uitsluitend tot het terugnemen van de niet-conforme exemplaren, die verrekend worden tegen de prijs van de bijkomende exemplaren, en kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, behalve in geval van opzettelijke of zware fout van Grafisch Buro Maes bvba, zijn personeel of onderaannemers. Grafisch Buro Maes bvba is nooit aansprakelijk voor de indirecte schade toegebracht aan de opdrachtgever bijvoorbeeld winstderving. De aansprakelijkheid van Grafisch Buro Maes bvba is in ieder geval beperkt tot het bedrag van het contract, d.w.z., het bedrag dat de opdrachtgever betaald zou hebben indien het werk tot voldoening van de opdrachtgever uitgevoerd zou zijn.

Algemene betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen na factuurdatum. Elke rekening, op de vervaldag niet voldaan, wordt verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 50 euro. In geval van gerechtelijke actie zal naast de genoemde intrest, het bedrag met vol recht verhoogd worden met een vergoeding van 20%.

Alle betwistingen, van welke aard ook, vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank van Turnhout.